# نفت_نیروی_محرکه_توسعه_کشور_یا_منشا_خسارت_و_نابودی