پرتوداروی جدید تصویربرداری سرطان سینه ارائه شد

پژوهشگران فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در تحقیقاتشان موفق به ارائه یک پرتو دارو جدید شدند که با حساسیت بالا در تومور پستان تمرکز شده و می‌توان از آن به عنوان یک کاندیدای امیدوار کننده جهت تصویر برداری و تشخیص تومورهای سرطان سینه استفاده کرد.

به گزارش سرویس پایان‌نامه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رادیوداروی جدید در رادیو ایمونوسینتی گرافی - از روش‌های جدید پزشکی هسته‌یی در تشخیص سرطان - کاربرد دارد که در این روش از اختصاصی بودن آنتی بادی تهیه شده بر علیه آنتی ژنهای سطحی تومور مورد نظر برای هدف گیری فعال سلولهای سرطانی و نشاندار سازی انتی بادی با یک رادیوایزوتوپ مناسب به منظور تصویر برداری استفاده می‌شود.

آنتی بادی PR81 یک آنتی بادی منوکلونال موشی anti-MUC1 علیه آدنوکارسینومای پستان انسان است.

به گفته پژوهشگران، در این تحقیق پس از نشاندارسازی آنتی بادی PR81 با دو روش به صورت مستقیم و یک روش به صورت غیر مستقیم و کنترل کیفی آنتی بادی نشان دار شده، به مطالعات رادیوایمونوسینتی گرافی روی مدل موشی دارای تومور پستان پیوندی پرداخته شده است.

پایداری برون تنی فرآورده نشاندار شده در سرم انسان توسط روش کروماتوگرافی غربالی اندازه‌گیری و تعیین شد.

آزمایش یکنواختی آنتی بادی نشاندار شده با استفاده از الکتروفورز پلی آکریلامید در حضور سدیم دودسیل سولفات نشان داد که هیچگونه قطعه قطه شدن قابل ملاحظه‌ای در اثر عملیات نشان‌دارسازی خصوصا در روش نشان‌دارسازی غیر مستقیم در آنتی بادی رخ نداده است.

توانایی اتصال آنتی بادی PR81 نشاندار شده با سلول‌های MCF-7 با استفاده از روش اتصال سلولی بررسی و نشان داده شد که آنتی بادی PR81 نشان‌دار شده به هر دو روش قادر است برای اتصال به آنتی ژن‌های سطحی سلولهای سرطانی MCF-7 با آنتی بادی نشاندار نشده آنتی بادی PR81 رقابت کند که نشان از حفظ ایمونوراکتیویته آنتی بادی پس از عملیات نشاندارسازی است.

نحوه توزیع حیاتی فرآورده تولید شده در موشهای BALB/C سالم 4 و 24 ساعت پس از تزریق نشان داد که هیچگونه تجمع خاصی در بافت‌های حیاتی موش وجود ندارد.

بررسی توضیع حیاتی آنتی بادی نشاندار شده در موشهای مبتلاء به تومور پستان 4، 16 و 24 ساعت پس از تزریق نشان دهنده تجمع بالای آنتی بادی نشاندار شده در موش‌های مبتلاء به تومور پستان، 4، 16 و 24 ساعت پس از تزریق نشان دهنده تجمع بالای آنتی بادی نشاندار شده در تومور نسبت به سایر بافت‌ها بود.

تصویر برداری از تومور در موش‌های BALB/c دارای تومور پستان از چهار تا 36 ساعت پس از تزریق آنتی بادی نشاندار شده هر چهار ساعت نشان داد که پرتو داروی جدید با حساسیت بالایی در تومور پستان تمرکز می‌یابد.

به گزارش ایسنا، نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهند که می‌توان فرآورده جدید را به عنوان یک کاندیدای امیدوار کننده جهت تصویربرداری از سرطان سینه در پزشکی هسته‌یی در نظر گرفت که نیاز به مطالعات تکمیلی بیشتری دارد.

گفتنی است، این پژوهش در قالب رساله دکتری تخصصی مجتبی صلوتی در رشته فیزیک پزشکی به راهنمایی دکتر حسین رجبی انجام شد.

انتهای پیام

/ 0 نظر / 5 بازدید