عکاسی از طریق دوربینهای مجازی در اینترنت

کافی است به اینترنت وصل باشید در اینصورت خواهید توانست

هر نقطه از جهان را زیر نظر گرفته و موقعیتها را به تصویر بکشید

(در این نوع عکاسی از دوربینهای مجازی استفاده میشود)

با برنامه google earthمیتوانید با فاصله و زاویه دلخواه از هر نقطه از جهان عکس بگیرید و یا با برنامه keyholeمیتوانید تهران

لندن - ویا نیویورک را تحت نظر گرفته و از هر کس و هر چیز عکس بگیرید

/ 1 نظر / 2 بازدید
آبرا

توماس ادیسون : یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن.[گل]