تغییر نام بورس تهران

مدیران بازار سرمایه موضوع تغییر نام بورس تهران را به بورس ایران در دستور کار قرار دادند.اداره مطالعات اقتصادی بورس در توجیه این برنامه اعلام کرده تحقق هدف توسعه بورس نیازمند ایجاد انگیزه در سطح کشور و نگرش ملی به بورس وبازار سرمایه است به گونه ای که لازم است همه بورس را متعلق به خودبداننددر حالی که درج نام بورس اوراق بهادار تهران در استانهای مختلف چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد وبورس اوراق بهادار تهران تداعی کننده این مفهوم است که این شرکت تنهامتعلق به تهران ونه سایر استان های کشور است  استفاده از واژه ایران به جای تهران درعنوان شرکت بورس علاقه بیشتری در همه کشور ایجاد می کند.

/ 0 نظر / 2 بازدید