ازکجا ازچی چه خبر!
۱۸ امرداد ۱۳۸٧
عکاسی از طریق دوربینهای مجازی در اینترنت ... نظرات() 

کافی است به اینترنت وصل باشید در اینصورت خواهید توانست

هر نقطه از جهان را زیر نظر گرفته و موقعیتها را به تصویر بکشید

(در این نوع عکاسی از دوربینهای مجازی استفاده میشود)

با برنامه google earthمیتوانید با فاصله و زاویه دلخواه از هر نقطه از جهان عکس بگیرید و یا با برنامه keyholeمیتوانید تهران

لندن - ویا نیویورک را تحت نظر گرفته و از هر کس و هر چیز عکس بگیرید